शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हयातील शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी महत्‍वाचे शासन  निर्णय

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
जी.आर. दिनांक

आकार (KB)

डाउनलोड

1

महसूल व वन विभाग

कै.वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन या कार्यालयात कर्मचारी उपलब्ध करुन देणेबाबत...

201604011411239619

30-03-2016

302

पीडीएफ फाईल

2

महसूल व वन विभाग

कै.वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनसाठी कर्मचारीवृंद उपलब्ध करुन देणेबाबत.

201602261329379719

22-02-2016

1569

पीडीएफ फाईल

3

महसूल व वन विभाग

कै.वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची पुनर्रचना करणेबाबत.

201508241538354819

24-08-2015

131

पीडीएफ फाईल


4

जलसंधारण विभाग

जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत टंचाईमुक्त करण्यासाठी सन 2016-14 पासून पुढील कालावधीत निवडण्यात येणा-या गावांपैकी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील निवडण्यात आलेल्या गावांमध्ये Gap Funding करीता मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून निधी उपलब्ध करून देणेबाबत.

201602251620397126

25-02-2016

338

पीडीएफ फाईल

5

महसूल व वन विभाग

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष मदतीचा कार्यक्रम राबविणेबाबत.

201602261322358519

20-02-2016

1561

पीडीएफ फाईल

6

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष मदतीच्या कार्यक्रमासाठी निधी उपलब्ध करण्याबाबत.

201511241558343317

24-11-2015

594

पीडीएफ फाईल

7

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

विद्यमान राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेमध्ये औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व आणि नागपूर विभागातील वर्धा या 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हयांतील शेतकरी कुटुंबांना शाश्वत आरोग्य सेवा पुरविणेबाबत.

201509301502197417

05-10-2015

385

पीडीएफ फाईल

8

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष मदतीच्या कार्यक्रमासाठी निधी उपलब्ध करण्याबाबत. .

201509151549221417

24-09-2015

368

पीडीएफ फाईल

9

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हयातील शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष मदतीचा कार्यक्रम राबविणेबाबत

201508071155039017

04-09-2015

355

पीडीएफ फाईल

10

महसूल व वन विभाग

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष मदतीच्या कार्यक्रमांतर्गत जिल्हास्तरीय व ग्राम स्तरीय समित्यांना रक्कम वितरीत करण्याबाबत

201508261157545319

25-08-2015

128

पीडीएफ फाईल

11

महसूल व वन विभाग

शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष मदतीचा कार्यक्रम राबविणेबाबत. निधी वापराबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना.

201508261450371219

25-08-2015

149

पीडीएफ फाईल

12

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

अवर्षणामुळे बाधित भागातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागातील अंतर्भूत योजना. मासळी विक्रीसाठी फिरते वाहन उपलब्ध करुन देणे

201507311652042601

30-07-2015

415

पीडीएफ फाईल

13

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून अवरुध्द पाण्यातील मत्स्यसंवर्धन या योजनेअंतर्गत विशेष कार्यक्रमांतर्गत विशेष सहाय्य तथा शेतकऱ्यांना पूरक जोडधंदा म्हणून शेततळयांमध्ये मत्स्यबीज/कोळंबी बीज संचयन कार्यक्रम राबविणेबाबत.

201507311657126301

30-07-2015

133

पीडीएफ फाईल

14

महसूल व वन विभाग

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष मदतीचा कार्यक्रम राबविणेबाबत.

201507241338208519

24-07-2015

150

पीडीएफ फाईल

15

महसूल व वन विभाग

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष मदतीचा कार्यक्रम राबविणेबाबत.

201507241339439919

24-07-2015

158

पीडीएफ फाईल

16

महसूल व वन विभाग

शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी उणे प्राधिकार पत्रावर रक्कम काढण्यासाठी कॅशफ्लो वितरीत करण्याबाबत.

201504301625128919

30-04-2015

315

पीडीएफ फाईल

17

महसूल व वन विभाग

शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी उणे प्राधिकार पत्रावर रक्कम काढण्यासाठी कॅशफ्लो वितरीत करण्याबाबत

201405091204464319

09-05-2014

1498

पीडीएफ फाईल

18

महसूल व वन विभाग

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना

201405081054353119

28-04-2014

1451

पीडीएफ फाईल

19

महसूल व वन विभाग

आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना उणे प्राधिकार पत्रावर देयके काढण्याबाबत वित्तीय वर्ष 2012-2013

201210301145403919

30-10-2012

62

पीडीएफ फाईल

20

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

मा. पंतप्रधान व मा मुख्‍यमंत्री यांनी घोषित केलेले विशेष पॅकेज अंमलबजावणी विदर्भातील शेतक-यांच्‍या आत्‍महत्‍या रोखण्‍यासाठी करावयाच्‍या उपायोजनेतंर्गत द्यावयाच्‍या शैक्षणिक सवलतीकरीता आकस्मिकता निधी अग्रीम रु 14,18,00000 मंजूर करणेबाबत

20100820170113001

20-08-2010

33

पीडीएफ फाईल

21

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक सवलती योजनेसाठी लेखाशिर्ष उपलब्ध करून देणे.

20100312181833001

12-03-2010

24

पीडीएफ फाईल

22

सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

आत्महत्याग्रस्त विदर्भातील शेतकऱ्यांकरिता कृषि विकासावर आधारित प्रकल्पाकरिता नविन लेखाशिर्ष उपलब्ध करण्याबाबत.

20090727124739001

27-07-2009

38

पीडीएफ फाईल