महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या विविध विभागामार्फत केलेल्‍या कार्यवाही बाबतचे शासन निर्णय ण्यासाठी महत्‍वाचे शासन  निर्णय

क्रमांक

विभाग

विषय

सहकार विभाग

कृषी उदयोगांना चालना
चालनाशासन निर्णय दिनांक १७/०१/२००६  ‘भाग भांडवल मंजुर करण्‍याबाबत ‘
दिनांक ३१ मार्च २००८ चा अहवाल
फॅकेज अंतर्गत जिल्‍हयात आतापर्यत १८ कृषी उदयोगाचे ३४१.४१ लाख किंमतीचे प्रस्‍तव प्राप्‍त झाले असुन शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्‍यात आले आहे.
एकुणं ५ प्रस्‍तावांना मजुंरी मिळाली असुन रू ६९.२३ लक्ष निधी मजुर करण्‍यात आला आहे.

कृषी विभाग

मा. प्रतप्रधान पॅकेज अंतर्गत चेक डॅम  माहिती बाबातचे पपत्र

जलसंपदा विभाग

आश्‍वासित सिंचन योजना, आर्थक नियोजन

महिला बालविकास विभाग

जिल्‍हयामध्‍ये शेतक-यांचे मुलीचे होणारे सामुहिक विवाहाची माहिती दिनांक ३० जुन २००९ अखेरचा अहवाल

कृषी विभाग

कापसाच्‍या संयुक्‍त शेतीला प्रोत्‍साहन,दिनांक ३१ मार्च २००७ चा अहवाल

कृषी विभाग

कापुस पिकविणा-या शेतक-यांचा दिलासा  दिनांक ३१ मार्च २००७ चा अहवाल

सहकार विभाग

दाम दुपटीचा निर्णय सर्व सहकाराला लागु दिनांक ३१ मार्च २००७ चा अहवाल
भुविकास बॅक

मदत पिभाग

हेल्‍प लाईन सुरू करण्‍याबाबत, दिनांक ३१ मे २००७ चा अहवाल

पशु संवर्ध, दुगधव्‍यवसाय आणि मत्‍सव्‍यवसाय विकास विभाग

योजना निहाय प्राप्‍त निधी झालेला खर्च, अहवाल’  दिनांक ३० सप्‍टेंबर २००९ अखेर.

१०

पशु संवर्ध, दुगधव्‍यवसाय आणि मत्‍सव्‍यवसाय विकास विभाग

शेती संलग्‍न व्‍यवसायाला चालना
शासन निर्णय दिनांक २८/०२/२००६( जोडधदा करण्‍यासाठी विशेष योजना )दिनांक ३१ मार्च २००७ चा अहवाल.

  1. दुधाळ जनावरे

११

सहकार विभाग

पतपुरवठा व्‍यवस्‍थांचे पुनरूज्‍जीवन (  सन २००५-२००६ चा अहेवाल  )  
दिनांक ३१ मार्च२००७ चा अहवाल

१२

कृषी विभाग

सुक्ष्‍मसिंचन फॅकेज अतंर्गत रू ७८ कोटीचा कार्यक्रम घोषीत

१३

कृषी विभाग

राष्‍ट्रीय फलोत्‍पादन मिशन पॅकेज अंतर्गत तिन वर्षात रू २२५ कोटीचा कार्यक्रम घोषीत

१४

कृषी विभाग

सेद्रिंय शेती तंत्रज्ञान शासन निर्णय दिनांक १३/०२/२००६.
दिनांक ३१ मार्च २००७ चा अहवाल

१५

सहकार विभाग

कर्जाचे पुर्नगठन व्‍याज माफी (अहवाल दिनांक ३१ मार्च २००७ अखेर )

१६

कृषी विभाग

पिक विमा योजनेच्‍या विमा  हप्‍त्‍यात सवलत
शासन निर्णय २६/०२/२००६ सन २००६-२००७  

१७

सहकार विभाग

सावकारी कर्जाचे आवश्‍यक नियमन प्रपत्र अ ( दिनांक ३१ मार्च २००९अखेरचा अहवाल )

१८

कृषी विभाग

बियाने वाटपाचा अहवाल

१९

सर्वेक्षण

वसंतराव नाईक शेती स्‍वावलंबन मिशन अमरावती अंतर्गतशेतक-यांना आर्थिक मदत करण्‍याच्‍या दृष्‍टीने शेतकरी निहाय सर्वेक्षण‍ करण्‍याबाबत अंतिम अहवाल दिनांक १५/०६/२००६

२०

सहकार विभाग

भांडवल उभारणी निधिची परतफेड (दिनांक ३१ मार्च २००७, अखेर)

२१

महसुल विभाग

शेतकरी आत्‍महत्‍या शासन निर्णय दिनांक २७/०२/२००६,
निदर्शणास आलेल्‍या शेतकरी आत्‍महत्‍या प्रकरणांची माहिती (दिनांक ३१ मार्च २००७, अखेर)

२२

सहकार विभाग

शेतक-यांना स्‍वयंसहायता गटामार्फत कर्ज वाटप बचत गटांची माहिती

२३

कृषी विभाग

विदर्भ पाणलोट विकास  मिशन दिनांक ३१ ऑक्‍टोंबर, २००९ अखेरचा अहवाल